alt

Kancelaria Chojnacki

I Bydgoszcz

Stawki honorarium

Stawki prezentowane poniżej stanowią informację handlową dla klientów, a o wysokości stawki do konkretnego zlecenia pomocy prawnej decydują uzgodnienia do konkretnej sprawy między kancelarią a klientem (np. przyznane rabaty).

Stawka za poradę prawną: informacja o sytuacji prawnej w zakresie zainteresowania Klienta wraz z analizą dokumentów, przepisów i orzecznictwa sądowego od 200 zł

Stawka za pismo prawne na papierze firmowym (np. wezwanie do zapłaty / odpowiedź na wezwanie / inne pismo pozasądowe)  od 250 zł (w zależności od czasu efektywnego)

Uwaga! Zgodnie z art. 10. 1. ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w przypadku windykacji należności wynikających z transakcji handlowych powyższe koszty podlegają zwrotowi przez stronę przeciwną, co oznacza, iż co do zasady koszty poniesione na usługę kancelarii są do zwrotu przez kontrahenta. 

Stawka godzinowa: 250,- zł za godzinę efektywną (analiza prawna akt sprawy lub dokumentacji prawnej, opinia prawna pisemna, spotkanie konsultacyjne poza siedzibą Kancelarii, negocjacje, mediacje itp.)

Stawka za zastępstwo prawne w sprawach sądowych:

Zaliczka na poczet honorarium z tytułu zlecenia sprawy sądowej/windykacyjnej wynosi 25% stawki minimalnej zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości.

Tekst aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 w sprawie opłat za czynności radców prawnych ... (Dz.U. z 2015 poz. 1804) jest dostępny m.in. na stronie internetowej Sejmu http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000265

Pozostała część honorarium jest rozliczana po zakończeniu sprawy w pierwszej instancji.

W zlecenia zastępstwa prawnego przed sądem drugiej instancji - stawka za zastępstwo wynosi 50% stawki za I instancję.

Poza honorarium za zastępstwo prawne kancelarii może być doliczony wyłącznie zwrot kosztów:
* opłat sądowych, skarbowych, egzekucyjnych, notarialnych i innych wyłożonych przez Kancelarię na rzecz Klienta kosztów celowych – na podstawie dowodów ich poniesienia;
* stawiennictwa na rozprawie sądowej lub innej czynności procesowej (posiedzenie, egzekucja, oględziny itp.) - w kwocie zryczałtowanej 200,- zł za rozprawę, a jeżeli odbywa się to w miejscowości znajdującej się poza siedzibą Kancelarii – także zwrot kosztów dojazdu za ilość kilometrów wg stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27 poz. 271 ze zm. - tzw. kilometrówka).

Stawki określone wyżej są kwotami netto i będą powiększone o podatek VAT.